Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zambrowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie, z siedzibą w: ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów; tel. 86 271 29 33

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zambrowie możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@piwzambrow.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie, ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów

3) dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

  1. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie na podstawie zawartej z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Zambrowie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zambrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla byłych pracowników

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie, z siedzibą w: ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów; tel. 86 271 29 33

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zambrowie możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@piwzambrow.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie, ul. Polowa 21,
18-300 Zambrów

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z zakończonym stosunkiem pracy, na podstawie przepisów prawa pracy, księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f (dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych, zapewnienie właściwej jakości zarządzania pracownikami) oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  2. osoby i podmioty współpracujące z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie niezbędnym do realizacji przydzielonych im zadań
  3. odbiorcy danych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  4. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na podstawie zawartej z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych było warunkiem zawarcia i realizacji umowy o pracę. Dane zostały przekazane przy zawieranej umowie o pracę oraz pozyskane przez pracodawcę
w trakcie trwania stosunku pracy.

 

Inspektor Ochrony Danych:
Ewa Deptuła-Michalak
kontakt: drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@piwzambrow.pl

Autor: Ewa Deptuła-Michalak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
Data utworzenia:2021-04-22
Data publikacji:2021-04-22
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Deptuła-Michalak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Gosk
Liczba odwiedzin:4678